margines
Modele RC
Inne
Regulamin zawodów latawcowych

Nimniejszy regulamin odnosi się konkretnie do zawodów "Latawce na Bemowie 2004", jednak jego większa część jest uniwersalna dla wszytkich zawodów odbywających się pod opieką Aeroklubu polskiego.REGULAMIN ZAWODÓW LATAWCOWYCH
Aeroklubu Polskiego w konkurencji latawców płaskich i skrzynkowych


Klasa FLP - latawce płaskie; Klasa FLS - latawce skrzynkowe.
Wiek zawodników - chłopcy i dziewczęta do lat 14, decyduje rok urodzenia.
1. Definicja
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.
2. Charakterystyka techniczna
2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie.
2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 100 do 200 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 latawce oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.
3. Przepisy bezpieczeństwa
3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.
3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.
4. Ocena
4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów.
4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.
a. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:
- konstrukcję latawca do 10 pkt.
- staranność wykonania latawca do 10 pkt.
- zdobienie latawca do 10 pkt.
maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 30 pkt.
b. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:
- jakość lotu - do 20 pkt.
- za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie efekt specjalny - do 10 pkt.
maksymalna ilość punktów za lot - do 30 pkt.
Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego lub elektronicznego. Oceniany będzie tylko jeden efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny).
W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
- lot stateczny 20 pkt.
- lot niestateczny 10 pkt.
- gdy latawiec nie leci 0 pkt.
5. Klasyfikacja
5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.
5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie.

Zalecenia oraz komentarz organizatora:
Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem, gdyż zawarte w nim postanowienia będą przestrzegane przy rozgrywaniu zawodów Latawce na Bemowie 2004 i są one częściowo odmienne niż w latach poprzednich.
W przypadku latawców płaskich należy zwrócić szczególną uwagę na elementy ustatecznienia. Ładny i oryginalny ogon - dobrze zaprezentowany komisji sędziowskiej, ma duży wpływ na ocenę statyczną latawca.
Minimalna długość holu latawca dla klasy FLP i FLS nie może być mniejsza niż 30 metrów, zaleca się stosowanie holu o długości umożliwiającej sprawne pilotowanie latawca.
Na podstawie decyzji sędziego głównego zawodów dopuszcza się stosowanie połówek punktów przy ocenie statycznej i lotu oraz odejście od zasady startu z wyznaczonej linii startowej.
Zawodnik po zgłoszeniu się do sekretariatu zawodów, przed rozpoczęciem oceny statycznej, deklaruje jednoznacznie i ostatecznie, w której klasie zamierza startować posiadanymi latawcami.
Klasyfikacja zespołowa zostanie przeprowadzona w oparciu o sumę miejsc dwóch najlepszych zawodników danej ekipy - po jednym w klasie FLP (bez podziału na grupy wiekowe) i FLS. Wygrywa zespół, który uzyska najniższą sumę miejsc. W przypadku niepełnej ekipy, tzn. jednego zawodnika startującego w jednej klasie (FLP lub FLS), do klasyfikacji zespołowej liczy się sumę punktów za jego miejsce, powiększoną o punkty za „ostatnie + 1” miejsce w klasie, w której ekipa nie startowała. Zwycięska ekipa bierze udział w latawcowych mistrzostwach Polski młodzików.
W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji.
Ewentualne uzasadnione regulaminowo protesty zgłaszają opiekunowie zespołów uczestniczących w zawodach, a w przypadku zawodników nie zrzeszonych ich rodzice bądź opiekunowie. Ostateczny termin zgłaszania protestów upływa w momencie zakończenia startu ostatniego zawodnika.
W trosce o bezpieczeństwo zawodników, organizator prosi o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów, szczególnie opiekunów. Uczestnikom bemowskiej imprezy zapewnia się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz stały dyżur ratownika medycznego.
Organizator czyni starania w celu pozyskania nagród specjalnych od sponsorów zawodów: PLUS GSM oraz UHU Kleje Polska, dla najlepszej drużyny w klasyfikacji zespołowej.
Organizator w miarę możliwości przeprowadzi w klasie FLP klasyfikację w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat oraz 11 - 14 lat.
Ponadto, przewiduje się nagrody specjalne dla: najmłodszego zawodnika; największego pechowca zawodów oraz zawodnika który wykonał latawiec cechujący się dużymi walorami plastycznymi, niekonwencjonalnym zdobieniem lub starannością wykonania.

Konkurencjencje dodatkowe - postanowienia regulaminowe:


Klasa otwarta "OPEN" - przeznaczona jest dla wszystkich zawodników - wiek bez ograniczeń, którzy zechcą zaprezentować, statycznie i w locie, latawiec nietypowej konstrukcji, nie odpowiadający przepisom żadnej z klas, tj.: FLP, FLS lub FLA (np. ze względu na kształt, układ konstrukcyjny, zastosowane materiały, technologie itp.).
1. Latawce o dowolnej konstrukcji (definicja jw.).
2. Dodatkowo obowiązuje punkt 3 i 4 wyżej zapisanego regulaminu oraz: zapis dotyczący linki holowniczej, która nie może być wykonana z materiału przewodzącego prąd.

Klasa latawców akrobacyjnych - FLA
W klasie FLA mogą startować wszyscy zawodnicy - wiek bez ograniczeń. Jednym latawcem może startować wielu zawodników.
1. Charakterystyka techniczna. Latawce o dowolnej konstrukcji (definicja jw.), umożliwiającej wykonywanie figur akrobacyjnych (m.in. zgodnych z załączonym wykazem), sterowane dwiema lub wieloma linkami (długość linek nie mniejsza niż 20 metrów - od rękojeści uchwytu do powierzchni latawca).
2. Zasady rozgrywania zawodów:
- zawodnik wykonuje latawcem program akrobacji składający się z pięciu figur obowiązkowych, wybranych i uszeregowanych w odpowiedniej kolejności przez sędziego głównego zawodów,
- komisja w składzie 3 lub 5 osób ocenia dokładność (precyzję) odwzorowania figur określonych programem, z kształtem figur „rysowanych” w powietrzu przez latawiec,
- zawodnicy mają prawo do startu w 2 lub więcej kolejkach lotów, w których będą wykonywać program 5 figur,
- o ilości kolejek decyduje sędzia główny i jest ona jednakowa dla wszystkich,
- zawodnika obowiązuje ciągłość wykonywania figur - kontakt latawca z ziemią podczas lotu, kończy daną kolejkę startową z sumą punktów za figury wykonane do momentu zetknięcia z ziemią,
- sędzia główny w dniu zawodów, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne, wybierze z załączonego wykazu pięć figur programu oraz określi kolejność ich wykonywania,
- uwaga: kolejność ta określana jest tylko raz i obowiązuje przez wszystkie rundy lotów oraz jest jednakowa dla wszystkich zawodników.
3. Zasady punktacji:
- komisja sędziowska ocenia w skali od 1 do 10 punktów (dopuszcza się stosowanie połówek punktu) każdą wykonywaną zgodnie z ustalonym programem figurę, w przypadku odmiennej kolejności wykonana figura nie będzie oceniona,
- sędzia główny lub komisja wyznacza strefę (lotniska) w której może poruszać się zawodnik podczas wykonywania lotu, wyjście ze strefy kończy start w danej kolejce z dotychczas osiągniętym wynikiem,
- kolejność startu zawodników ustala się w drodze losowania (np. komputerowego), zawodnicy nie mogą przesuwać startu na koniec kolejki, dopuszcza się zmianę kolejności startu w następnych rundach - w drodze losowania, w uzgodnieniu z sędzią głównym zawodów.
4. Klasyfikacja:
O klasyfikacji końcowej w klasie FLA decyduje suma punktów uzyskanych w lepszym locie (gdy rozegrano tylko 2 rundy lotów) a w przypadku rozegrania większej liczby kolejek - suma punktów zdobytych w dwóch najlepszych lotach.

Zestaw figur akrobacji latawcowej: Figury_FLA.pdf.


Opracowano na podstawie: BIULETYNU MODELARSKIEGO AEROKLUBU POLSKIEGO - Sport Modelarski Nr 2/2002 Komentarz, zalecenia i postanowienia dodatkowe opracował - Wojciech Lesiuk, sędzia Aeroklubu Polskiego kl. I

Jacek Owczarczak, X 2004
margines
©2003-2022

góra

róg strony